Χώροι στάθμευσης

Χώροι στάθμευσης

  • Π.Δ. 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α`/5.3.2004) Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάργηση του π.δ 230/93 (94/Α)
  • Π.Δ. 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α`/17.9.1996) Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών
  • Υ.Α. 98728/7722/1993 (ΦΕΚ 167/Δ`/2.3.1993) Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια
  • Π.Δ. 230/1993 (ΦΕΚ 94/Α`/15.6.1993) Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών
  • Π.Δ. της 3-8/1987 (ΦΕΚ 749/Δ`/10.8.1987) Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ. αριθ. 697/79 και 1339/81 π. δ/των
  • Π.Δ. 92/1982 (ΦΕΚ 12/Α`/2.2.1982) Περί ρυθμίσεως των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων σε πόλεις ή οικισμούς της χώρας, πληθυσμού άνω των 15.000 κατοίκων, ως και τις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές
  • Π.Δ. 1339/1981 (ΦΕΚ 335/Α`/21.12.1981) Τροποποίησις του υπ άριθ. 697/1.9.1979 π.δ/τος «περί καθορισμού ειδικών όρων ως προς την δόμησιν και διαμόρφωσιν των χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων»
  • Ν. 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α`/5.10.1981) Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του Ν. 960/79 «περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και άλλων τινών διατάξεων
  • Π.Δ. 697/1979 (ΦΕΚ 208/Α`/1.9.1979) Περί καθορισμού ειδικών όρων ως προς την δόμησιν και διαμόρφωσιν των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
  • Ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α`/25.8.1979) Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων
ΠΙΣΩ