Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

 • Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β`/30.1.2006) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες
 • Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α`/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50/Α`/3.3.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του ν 6422/34, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου
 • Π.Δ. 362/2001 (ΦΕΚ 245/Α`/22.10.2001) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες
 • Υ.Α. 25129/Φ.6.10/1410/2000 (ΦΕΚ 1332/Β`/6.11.2000) Καθορισμός εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελματική άδεια υδραυλικού σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθρου 9 του π.δ 38/91. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ 48/95 (36/Α) και 55/00 (44/Α)
 • Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α`/1.3.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 48/95 (Α/36)
 • Υ.Α. 12048/1999 (ΦΕΚ 1657/Β`/25.8.1999) Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 25/99 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ των ειδικοτήτων μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων μηχανικών και των προς αυτές εξομοιουμένων ειδικοτήτων, ναυπηγών και ηλεκτρονικών μηχανικών και των πτυχιούχων μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ των ειδικοτήτων μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων που ασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας
 • Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α`/25.4.1996) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασιών) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες
 • Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ 36/Α`/20.2.1995) Τροποποίηση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες»
 • Υ.Α. οικ. 10315/1993 (ΦΕΚ 369/Β`/24.5.1993) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού
 • Υ.Α. οικ. 11217/1699/1991 (ΦΕΚ 339/Β`/21.5.1991) Καθορισμός πλαισίου εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελματική άδεια σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθ. 9 του π.δ 38/91 (ΦΕΚ 21/Α/21.2.91) «περί εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.»
 • Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ 21/Α`/21.2.1991) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες
 • Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α`/17.2.1987) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων
 • Υ.Α. Δ.Δ.Υ./16995/1986 (ΦΕΚ 862/Β`/10.12.1986) Διατήρηση απαραίτητων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων ή διαταγμάτων και αφορούν τη Βιομηχανία
 • Π.Δ. 306/1983 (ΦΕΚ 110/Α`/19.8.1983) Τροποποίηση του Β.Δ/τος 581/1968 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ/γμα 1087/1981
 • Π.Δ. 672/1982 (ΦΕΚ 141/Α`/26.11.1982) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 6422/34
 • Π.Δ. 279/1981 (ΦΕΚ 78/Α`/30.3.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως, επεκτάσεως, μεταφοράς, εγκαταστάσεως, διαρρυθμίσεως και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών ως και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών
 • Π.Δ. 511/1977 (ΦΕΚ 162/Α`/10.6.1977) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων
 • Π.Δ. 902/1975 (ΦΕΚ 287/Α`/22.12.1975) Περί τροποποιήσεως του από 16/17 Μαρτίου 1950, Β.Δ/τος ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως δια του από 24 Νοεμβρίου/ 17 Δεκεμβρίου 1953 Β.Δ/τος «περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως μελετών, επιβλέψεως της εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών»
 • Π.Δ. 387/1975 (ΦΕΚ 117/Α`/16.6.1975) Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του από 2/8 Αυγούστου 1958 β.δ/τος, «περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16,17 του από 16.3.50 Β.Δ. «περί διαιρέσεως κατατάξεων και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 25.11.53 τοιούτου
 • Π.Δ. 477/1974 (ΦΕΚ 186/Α`/1.7.1974) Περί τροποποιήσεως του από 24.11.53 Β.Δ./τος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών»
 • Π.Δ. 435/1973 (ΦΕΚ 327/Α`/14.12.1973) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων
 • Β.Δ. 657/1970 (ΦΕΚ 227/Α`/24.10.1970) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου παρά υπομηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών
 • Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ 193/Α`/5.9.1968) Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου
 • Α.Ν. 207/1967 (ΦΕΚ 216/Α`/4.12.1967) Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων
 • Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ 105/Α`/11.5.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13-2-36 «περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», από 21-4-65 «περί διατάξεων τινών αφοροσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25-5-58 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς
 • Β.Δ. 323/1965 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.1965) Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Μηχανολόγου
 • Β.Δ. 12/1964 (ΦΕΚ 8/Α`/18.1.1964) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των εις εκτέλεσιν του Νόμ. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, εκδοθέντων Β.Δ/των, αφορώντων την άσκησιν του επαγγέλματος επί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Β.Δ. της 20-11/1958 (ΦΕΚ 218/Α`/6.12.1958) Περί τροποποιήσεως του άρθ. 10 του από 25.5.38 Β.Δ. «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων επιβλέψεως και υπηρεσίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος, ανελκυστήρων κ.λπ.»
 • Β.Δ. της 2-8/1958 (ΦΕΚ 116/Α`/8.8.1958) Περί της αρμοδιότητας δια την χορήγησιν των αδειών ιδρύσεως (εγκαταστάσεως) επεκτάσεως, διαρρυθμίσεως, ανακαινίσεως και λειτουργίας των βιομηχανικών εργ/σιων, βιοτεχνικών εργαστηρίων, αποθηκών και πάσης φύσεως μηχ/κών εγκ/σεων, της εποπτείας και του τεχνικού ελέγχου των μελετών των μηχ/κών εγκ/σεων του Δημοσίου και Νομ. Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
 • Β.Δ. της 2-8/1958 (ΦΕΚ 116/Α`/8.8.1958) Περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16 και 17 του από 16-3-50 β.δ «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24-11-1953 τοιούτου
 • Β.Δ. της 7-4/1954 (ΦΕΚ 61/Α`/7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 4/5-10-1951 Β.Δ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά των από 26.9.1952 και συνεπληρώθη διά τών από 26.9.1952 καί από 12.6.1953 Β.Δ/τος, ως και του από 30/1/5.2.1937 Β.Δ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας καί συντηρήσεως κινητηρίων μηχανημάτων και ατμολεβήτων, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως»
 • Β.Δ. της 24-11/1953 (ΦΕΚ 346/Α`/17.12.1953) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.50 Β.Δ/τος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών»
 • Β.Δ. της 16-3/1950 (ΦΕΚ 82/Α`/17.3.1950) Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών
 • Ν.Δ. 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α`/11.10.1949) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ. 6422 του 1934 Νόμου «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθμ. 878 του 1946 Αναγκ. Νόμου «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κλπ» ως και διαταξεών τινών αρμοδιότητος του Υπουργείου Μεταφορών
 • Π.Δ. της 7-6/1946 (ΦΕΚ 228/Α`/31.7.1946) Περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)
 • Α.Ν. 878/1946 (ΦΕΚ 24/Α`/29.1.1946) Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών μηχανοδηγών και θερμαστών και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων
 • Β.Δ. της 25-5/1938 (ΦΕΚ 224/Α`/14.6.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς
 • Α.Ν. 501/1937 (ΦΕΚ 81/Α`/2.3.1937) Περί συμπληρώσεως του ν. 6422/34
 • Π.Δ. της 8/3/1935 (ΦΕΚ 73/Α`/8.3.1935) Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητηρίων μηχανών, ως και θερμαστών
 • Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α`/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού
 • Β.Δ. της 15-10/1922 (ΦΕΚ 208/Α`/21.10.1922) Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως
 • Β.Δ. της 26-9/1911 (ΦΕΚ 276/Α`/3.10.1911) Περί των μονάδων των ηλεκτρικών και μηχανολογικών μετρήσεων ως και των φωτομετρήσεων
ΠΙΣΩ