Ηλεκτρολόγοι

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

 • Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50/Α`/3.3.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του ν 6422/34, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου
 • Ν. 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α`/17.4.1995) Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 532/1989 (ΦΕΚ 223/Α`/6.10.1989) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α/1988) και του Β.Δ. της 25 Μαΐου-14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου»
 • Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α`/1.6.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου»
 • Π.Δ. 41/1988 (ΦΕΚ 16/Α`/29.1.1988) Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τεχνικών – Επαγγελματικών Λυκείων, Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Ν. 1566/85 και των ισότιμων πτυχίων της ειδικότητας α) μηχανολόγου και β) ηλεκτρολόγου
 • Π.Δ. 437/1986 (ΦΕΚ 214/Α`/31.12.1986) Σύσταση διπλώματος ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά καθήκοντα και προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία
 • Π.Δ. 329/1982 (ΦΕΚ 59/Α`/17.5.1982) Τροποποίηση του από 13/19.2.1936 (98/Α) β.δ/τος «περί συμπληρώσεως δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τα υπ αριθ. 328/63 (85/Α) και 766/72 (223/Α) β.δ/γματα
 • Π.Δ. 205/1977 (ΦΕΚ 70/Α`/9.3.1977) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β.Δ/των εκδοθέντων εις εκτέλεσιν του Νόμου 6422/34, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, αφορώντων εις την άσκησιν επαγγέλματος ηλεκτρολόγου
 • Β.Δ. 766/1972 (ΦΕΚ 223/Α`/12.12.1972) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β. Δ/των εκδοθέντων εις εκτέλεσιν του Ν. 6422/34 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως αφορώντων εις την άσκησιν επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου
 • Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ 233/Α`/17.11.1971) Περί ασκήσεως επαγγέλματος υπό των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών
 • Β.Δ. 891/1968 (ΦΕΚ 311/Α`/31.12.1968) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. υπ αριθ. 407/Α/11.5.1966 δι ου ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν τα από 13.2.36, 19.3.38, 25.5.38 και 21.4.65 Β. Δ/τα, ρυθμίζοντα γενικώς την άσκησιν του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου
 • Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ 105/Α`/11.5.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13-2-36 «περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», από 21-4-65 «περί διατάξεων τινών αφοροσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25-5-58 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς
 • Β.Δ. 328/1965 (ΦΕΚ 81/Α`/8.5.1965) Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
 • Β.Δ. 328/1963 (ΦΕΚ 85/Α`/11.6.1963) Περί αυξήσεως της ισχύος των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου των προβλεπομένων υπό των από 13/19.2.1936 και 19/26.3.1938 Β.Δ/των
 • Β.Δ. της 7-4/1954 (ΦΕΚ 61/Α`/7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 13/2/1936 β.δ. «περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως και άλλων τινων συναφών διατάξεων
 • Β.Δ. 4.11/1949 (ΦΕΚ 322/Α`/25.11.1949) Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 23.2.48 Β.Δ. «περί τροποποιήσεως του από 13.2.36 Β.Δ. κ.λπ»
 • Β.Δ. της 25-5/1938 (ΦΕΚ 224/Α`/14.6.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς
 • Β.Δ. της 19-3/1938 (ΦΕΚ 112/Α`/26.3.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ ειδικότητος, (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων)
 • Β.Δ. της 19-3/1938 (ΦΕΚ 112/Α`/26.3.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ' ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας
 • Β.Δ. 14.10/1937 (ΦΕΚ 429/Α`/25.10.1937) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1936 Π.Δ/τος «περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας
 • Α.Ν. 501/1937 (ΦΕΚ 81/Α`/2.3.1937) Περί συμπληρώσεως του ν. 6422/34
 • Β.Δ. της 13-2/1936 (ΦΕΚ 98/Α`/19.2.1936) Περί συμπληρώσεως Δ/τος αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α`/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού
ΠΙΣΩ