Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

 • Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)
 • Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β`/5.9.2006) Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης
 • Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β`/5.3.2004) Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις
 • Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50/Α`/3.3.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του ν 6422/34, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου
 • Υ.Α. Β 44203/2137/1999 (ΦΕΚ 290/Β`/1.4.1999) Τροποποίηση της κ.υ.α 2923/161/86 των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚτης 6 Φεβρουαρίου 1979, του Συμβουλίου των Ε.Κ (EE Ν. 43/20/20-2-79)» (176/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/53/ΕΚ της 11ης Σεπτεμβρίου 1997
 • Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195/Α`/2.10.1997) Χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρθρου 4 του ν. 6422/34 (412/Α) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 βασιλικού διατάγματος (82/Α)
 • Υ.Α. Β 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β`/13.3.1996) Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες
 • Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK
 • Υ.Α. 10328/2063/1995 (ΦΕΚ 516/Β`/14.6.1995) Τροποποίηση της 2923/161/21-2-86 (176/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για το ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/26/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ν. 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α`/17.4.1995) Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις
 • Υ.Α. οικ. Β 13353/2636/1990 (ΦΕΚ 442/Β`/20.7.1990) Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια
 • Π.Δ. 532/1989 (ΦΕΚ 223/Α`/6.10.1989) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α/1988) και του Β.Δ. της 25 Μαΐου-14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου»
 • Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α`/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα
 • Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α`/1.6.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου»
 • Υ.Α. Β15090/1445/1987 (ΦΕΚ 472/Β`/28.8.1987) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 2923/161 «περί ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979» (ΦΕΚ 176/Β/14.4.1986) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/47/ΕΟΚ
 • Υ.Α. 2923/161/1986 (ΦΕΚ 176/Β`/14.4.1986) Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του Συμβουλίου των Ε.Κ. (ΕΕ Ν 24/45/30.1.76 και ΕΕ Ν 43/20/20.2.79)
 • Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α`/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
 • Π.Δ. 511/1977 (ΦΕΚ 162/Α`/10.6.1977) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων
 • Ν. 158/1975 (ΦΕΚ 189/Α`/8.9.1975) Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάση
 • Π.Δ. 349/1975 (ΦΕΚ 101/Α`/31.5.1975) Περί συμπληρώσεως των από 25 Μαΐου /14 Ιουνίου 1938 β. δ/τος «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ' ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» και του από 7 ιουνιου/31 Ιουλίου 1946 β. δ/τος «περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)»
 • Υ.Α. 6242/185/1973 (ΦΕΚ 1525/Β`/31.12.1973) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955
 • Π.Δ. 436/1973 (ΦΕΚ 327/Α`/14.12.1973) Περί χορηγήσεως άδειας ηλεκτροτεχνίτου εις αδειούχους χειριστάς μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών
 • Ν.Δ. 24/1973 (ΦΕΚ 131/Α`/26.6.1973) Περί συμπληρώσεως του Ν. 4483/1965 «περί καταργήσεως του υποχρεωτικού κρατικού ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων»
 • Β.Δ. 766/1972 (ΦΕΚ 223/Α`/12.12.1972) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β. Δ/των εκδοθέντων εις εκτέλεσιν του Ν. 6422/34 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως αφορώντων εις την άσκησιν επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου
 • Ν.Δ. 1246/1972 (ΦΕΚ 174/Α`/11.10.1972) Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 4483/1965 «περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων»
 • Υ.Α. 83752/4165/1971 (ΦΕΚ 687/Β`/24.8.1971) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 136, 149 και 153 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955
 • Β.Δ. 891/1968 (ΦΕΚ 311/Α`/31.12.1968) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. υπ αριθ. 407/Α/11.5.1966 δι ου ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν τα από 13.2.36, 19.3.38, 25.5.38 και 21.4.65 Β. Δ/τα, ρυθμίζοντα γενικώς την άσκησιν του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου
 • Υ.Α. 18304/672/1966 (ΦΕΚ 293/Β`/11.5.1966) Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955
 • Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ 105/Α`/11.5.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13-2-36 «περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», από 21-4-65 «περί διατάξεων τινών αφοροσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25-5-58 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς
 • Β.Δ. 328/1963 (ΦΕΚ 85/Α`/11.6.1963) Περί αυξήσεως της ισχύος των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου των προβλεπομένων υπό των από 13/19.2.1936 και 19/26.3.1938 Β.Δ/των
 • Β.Δ. της 20-11/1958 (ΦΕΚ 218/Α`/6.12.1958) Περί τροποποιήσεως του άρθ. 10 του από 25.5.38 Β.Δ. «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων επιβλέψεως και υπηρεσίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος, ανελκυστήρων κ.λπ.»
 • Υ.Α. 80225/1955 (ΦΕΚ 59/Β`/11.4.1955) Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Β.Δ. της 7-4/1954 (ΦΕΚ 61/Α`/7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 13/2/1936 β.δ. «περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως και άλλων τινων συναφών διατάξεων
 • Β.Δ. της 22-11/1951 (ΦΕΚ 307/Α`/27.11.1951) Περί τροποποιήσεως Διαταγμάτων από 14-10-1937 «περί διαιρέσεως των ηλεκτρ/κων εγκαταστάσεων εις ειδικότητας κατηγορίας από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ΣΤ Ειδικότητος από 4-11-1949 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 13-2-1948 β.δ» κ.λ.π
 • Ν.Δ. 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α`/11.10.1949) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ. 6422 του 1934 Νόμου «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθμ. 878 του 1946 Αναγκ. Νόμου «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κλπ» ως και διαταξεών τινών αρμοδιότητος του Υπουργείου Μεταφορών
 • Β.Δ. της 25-5/1938 (ΦΕΚ 224/Α`/14.6.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς
 • Β.Δ. της 19-3/1938 (ΦΕΚ 112/Α`/26.3.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ ειδικότητος, (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων)
 • Α.Ν. 501/1937 (ΦΕΚ 81/Α`/2.3.1937) Περί συμπληρώσεως του ν. 6422/34
 • Β.Δ. της 13-2/1936 (ΦΕΚ 98/Α`/19.2.1936) Περί συμπληρώσεως Δ/τος αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Ν.Δ. της 6-6/1935 (ΦΕΚ 261/Α`/13.6.1935) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμ. 4341 «περί συστάσεως Γραφείου παρακολουθήσεως κατασκευής εσωτ. ηλεκ. εγκαταστάσεων εν τη «περιφερεία Αθηνών» και συστάσεως Ηλεκτρολογικού Εργαστηρίου»
 • Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α`/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού
 • Ν. 2979/1922 (ΦΕΚ 137/Α`/6.8.1922) Περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Β.Δ. της 9-5/1912 (ΦΕΚ 148/Α`/17.5.1912) Περί ηλεκτρομηχανολογικού εργαστηρίου του υπουργείου Εσωτερικών
ΠΙΣΩ