Γενικά

Γενικά

 • Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ 18/Β`/15.1.2002) Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια
 • Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α`/13.6.2000) Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις
 • Υ.Α. οικ. 52701/1997 (ΦΕΚ 380/Δ`/16.5.1997) Τροποποίηση του άρθρου 25 της 3046/304/3-2-89 (ΦΕΚ 59Δ/89) Απόφασης περί Κτιριοδομικού Κανονισμού
 • Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK
 • Υ.Α. οικ. 10315/1993 (ΦΕΚ 369/Β`/24.5.1993) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού
 • Υ.Α. 4873/438/1989 (ΦΕΚ 96/Β`/10.2.1989) Παράταση ισχύος διατηρούμενων διατάξεων του Ν.Δ/τος 8/1973 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού»
 • Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ`/3.2.1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός
 • Υ.Α. Δ13/403/1988 (ΦΕΚ 665/Β`/9.9.1988) Έγκριση Τεχνικής Οδηγίας που αφορά «Εγκαταστάσεις σε κτίρια – Δίκτυα διανομής και αποθήκευσης ιατρικών αερίων» ΤΟΤΕΕ 2491/86
 • Υ.Α. ΕΗ1/0/119/1988 (ΦΕΚ 177/Β`/31.3.1988) Έγκριση τεχνικής οδηγίας που αφορά «εγκαταστάσεις σε κτίρια – κλιματισμός κτιριακών χώρων» ΤΟΤΕΕ 2423/1986
 • Π.Δ. 321/1988 (ΦΕΚ 150/Α`/8.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 420/1987 «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων σε νέες οικοδομές» (187/Α)
 • Ν. 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α`/17.5.1988) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες σχετικές διατάξεις
 • Π.Δ. 420/1987 (ΦΕΚ 187/Α`/20.10.1987) Για εγκατάσταση δικτύων αερίων σε νέες οικοδομές
 • Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α`/18.12.1985) Γενικός οικοδομικός κανονισμός
 • Πολ.Διατ. της 13-2/1981 (ΦΕΚ 118/Δ`/2.3.1981) Περί τροποποιήσεως του από 4.8.1978 Π. Δ/τος «περί εφαρμογής μελετών των αναπλάσεων ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών και καθορισμού των υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών»
 • Υ.Α. Αιβ/2055/1980 (ΦΕΚ 338/Β`/2.4.1980) Τροποποίηση της Γ1/9900/74 Υγειονομικής Διατάξεως για τα αποχωρητήρια
 • Π.Δ. της 4-7-/1979 (ΦΕΚ 362/Δ`/4.7.1979) Περί εγκρίσεως κανονισμού δια την θερμομόνωσιν των κτιρίων
 • Υ.Α. Γ1/2.400/1975 (ΦΕΚ 371/Β`/4.4.1975) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. Γ1/9.900/74 Υγειονομικής Διάταξης «περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων»
 • Υ.Α. Γ1/9900/1974 (ΦΕΚ 1266/Β`/3.12.1974) Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων
 • Β.Δ. 464/1968 (ΦΕΚ 153/Α`/12.6.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζομένων εις τα Τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της Χώρας, είτε λειτουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτημάτων εργοστασιακών ή μεμονωμένων
 • Β.Δ. 95/1965 (ΦΕΚ 25/Α`/16.2.1965) Περί καθορισμού των προσόντων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών, ειδικότητος Δομικών έργων και σχεδιαστών
 • Π.Δ. της 14-3/1934 (ΦΕΚ 112/Α`/22.3.1934) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ
ΠΙΣΩ