Φορείς ελέγχου ανελκυστήρων

Οι φορείς για τον έλεγχο των  ανελκυστήρων

  • Υ.Α. 5387/132/2000 (ΦΕΚ 346/Β`/17.3.2000) Αναγνώριση της TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων
  • Υ.Α. 5388/133/2000 (ΦΕΚ 346/Β`/17.3.2000) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΛΟΤ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων
  • Υ.Α. 5389/134/2000 (ΦΕΚ 346/Β`/17.3.2000) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων
  • Υ.Α. 30190/654/1999 (ΦΕΚ 1936/Β`/27.10.1999) Τροποποίηση της απόφασης για την αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων
  • Υ.Α. 39579/649/1997 (ΦΕΚ 1021/Β`/20.11.1997) Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων
ΠΙΣΩ