Ανελκυστήρες Γενικά

Για του Ανελκυστήρες Γενικά

 • Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β`/22.12.2008) Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων
 • Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/2007 (ΦΕΚ 1111/Β`/4.7.2007) Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΦΑ΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (1797/Β), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΑ΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (696/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων
 • Υ.Α. ΦΑ΄9.2/7543/403/2007 (ΦΕΚ 696/Β`/3.5.2007) Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. Οικ. Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (1797/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων
 • Υ.Α. οικ. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β`/21.12.2005) Αντικατάσταση της υπ αριθ οικ. 3899/253/Φ9.2 (291/Β/02) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ αριθ Φ9.2/οικ. 32803/1308 (815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια ανελκυστήρων
 • Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α`/16.1.2004) Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L 106/3-5-2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
 • Διορθ. Σφ. 2002 (ΦΕΚ 781/Β`/25.6.2002) Διόρθωση σφάλματος στην οικ. 3899/253/Φ.9.2/02, (291/B) «συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»
 • Διορθ. Σφ. 2002 (ΦΕΚ 510/Β`/25.4.2002) Διόρθωση σφαλμάτων στην 3899/253/Φ9.2/27-2-02 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων
 • Διορθ. Σφ. 2002 (ΦΕΚ 372/Β`/26.3.2002) Διόρθωση σφάλματος στην 3899/253/Φ9.2/27-2-02 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων
 • Υ.Α. οικ. 3899/253/Φ.9.2/2002 (ΦΕΚ 291/Β`/8.3.2002) Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων
 • Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β`/11.9.1997) Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων
 • Υ.Α. Οικ. 6895/1241/Φ9.2/1993 (ΦΕΚ 325/Β`/6.5.1993) Τροποποίηση της κ.υ.α 18173/88, (664/Β) σε συμμόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990, που τροποποιεί την Οδηγία 84/529/ΕΟΚ, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες
 • Υ.Α. 18173/1988 (ΦΕΚ 664/Β`/9.9.1988) Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων
 • Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/1988 (ΦΕΚ 514/Β`/22.7.1988) Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά μηχανήματα ή τα μηχανήματα διακινήσεως φορτίων
 • Υ.Α. 508/1985 (ΦΕΚ 316/Β`/23.5.1985) Υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Ν. 81.1 προτύπου ΕΛΟΤ «κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων ή μικρών φορτίων Μέρος 1: ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες
 • Π.Δ. 349/1975 (ΦΕΚ 101/Α`/31.5.1975) Περί συμπληρώσεως των από 25 Μαΐου /14 Ιουνίου 1938 β. δ/τος «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ' ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» και του από 7 ιουνιου/31 Ιουλίου 1946 β. δ/τος «περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)»
 • Β.Δ. 890/1968 (ΦΕΚ 311/Α`/31.12.1968) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1965 και 310/67 Βασιλικών Διαταγμάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων»
 • Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ 105/Α`/11.5.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13-2-36 «περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», από 21-4-65 «περί διατάξεων τινών αφοροσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25-5-58 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς
 • Β.Δ. 37/1965 (ΦΕΚ 10/Α`/17.1.1966) Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων
 • Β.Δ. 349/1960 (ΦΕΚ 76/Α`/9.6.1960) Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως του από 11.11.58 β.δ/τος «περί τροποποιήσεως του άρθρ. 10 του από 25.5.38 β.δτος «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ηλ/κών εγκαταστάσεων Δ' Ειδικότητος (ανελκυστήρων)»
 • Β.Δ. της 20-11/1958 (ΦΕΚ 218/Α`/6.12.1958) Περί τροποποιήσεως του άρθ. 10 του από 25.5.38 Β.Δ. «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων επιβλέψεως και υπηρεσίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος, ανελκυστήρων κ.λπ.»
 • Β.Δ. της 25-5/1938 (ΦΕΚ 224/Α`/14.6.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς
ΠΙΣΩ