Αδειούχοι εγκαταστάτες

Αδειούχοι εγκαταστάτες

 

  • Υ.Α. 25129/Φ.6.10/1410/2000 (ΦΕΚ 1332/Β`/6.11.2000) Καθορισμός εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελματική άδεια υδραυλικού σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθρου 9 του π.δ 38/91. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ 48/95 (36/Α) και 55/00 (44/Α)
  • Π.Δ. 289/2000 (ΦΕΚ 235/Α`/31.10.2000) Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Τεχνικός εγκαταστάσεως ψύξης, αερισμού και κλιματισμού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
  • Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α`/1.3.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 48/95 (Α/36)
  • Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α`/25.4.1996) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασιών) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες
  • Ν. 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α`/17.4.1995) Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις
  • Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ 36/Α`/20.2.1995) Τροποποίηση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες»
  • Υ.Α. οικ. 11217/1699/1991 (ΦΕΚ 339/Β`/21.5.1991) Καθορισμός πλαισίου εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελματική άδεια σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθ. 9 του π.δ 38/91 (ΦΕΚ 21/Α/21.2.91) «περί εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.»
  • Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ 21/Α`/21.2.1991) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες
  • Π.Δ. 511/1977 (ΦΕΚ 162/Α`/10.6.1977) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων
ΠΙΣΩ