Κανονισμός υπαιθρίων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας

Ο κανονισμός των υπαιθρίων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας

  • Υ.Α. 104312/5094/1969 (ΦΕΚ 829/Β`/19.12.1969) Περί συμπληρώσεως του πίνακα Ι του άρθρου 232 των ισχυόντων κανονισμών δια την εγκατάστασιν και συντήρησιν Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Υ.Α. 2013/87/1969 (ΦΕΚ 476/Β`/25.7.1969) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων του τμήματος 23 και των άρθρων 283, 299 των κανονισμών δια την εγκατάστασιν και συντήρησιν Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας του 1967
  • Υ.Α. 70261/2874/1967 (ΦΕΚ 608/Β`/6.10.1967) Περί εγκρίσεως Κανονισμών δια την εγκατάστασιν και συντήρησιν Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΠΙΣΩ