Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τεχνικός Ασφαλείας Εργαλείο για την εκτίμηση της επικινδυνότητας
Εργαλείο για την εκτίμηση της επικινδυνότητας
Ο κύριος σΕργαλείο για την εκτίμηση της επικινδυνότηταςτόχος μιας εκτίμησης επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο είναι η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Η εκτίμηση επικινδυνότητας υποβοηθεί την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης στους εργαζόμενους ή στο περιβάλλον λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών τους. Υποβοηθεί επίσης τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικής απόδοσης της επιχείρησης. Όλοι οι εργοδότες πρέπει να εκπονούν εκτίμηση επικινδυνότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

Συντάκτης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/03/2007