Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τεχνικός Ασφαλείας Εκτίμηση κινδύνου — το κλειδί για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας
Εκτίμηση κινδύνου — το κλειδί για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας
Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας και το κλειδί για τη μείωση των ατυχημάτων (που σχετίζονται με την εργασία) και των επαγγελματικών ασθενειών. Εάν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας — και την απόδοση των επιχειρήσεων γενικότερα.

 

Συντάκτης: European Agency for Safety and Health at Work
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/04/2008