Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τεχνικός Ασφαλείας Εκτίμηση Κινδύνου – ρόλοι και ευθύνες
Εκτίμηση Κινδύνου – ρόλοι και ευθύνες
Εκτίμηση Κινδύνου – ρόλοι και ευθύνες Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην Ευρώπη προστατεύεται μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου. Προκειμένου να διεξαχθεί επιτυχής εκτίμηση κινδύνου στο χώρο εργασίας, απαιτείται από όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία η σαφής κατανόηση του νομικού πλαισίου, των βασικών εννοιών, της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου και του ρόλου που πρόκειται να διαδραματίσουν οι βασικοί παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία.

 

Συντάκτης: European Agency for Safety and Health at Work

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/04/2008