Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Αντλιοστάσια

Αντλιοστάσια

Π.Δ. 435/1973 (ΦΕΚ 327/Α`/14.12.1973) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων