Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Είστε εδώ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κανονισμοί Γενικός οικοδομικός κανονισμός
Γενικός οικοδομικός κανονισμός

Όλη η νομοθεσία που αφορά τον γενικό οικοδομικό κανονισμό

 

  • Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α`/9.4.2012) Νέος οικοδομικός κανονισμός
  • Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α`/28.4.2010) Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις
  • Εγκ. 5/2010 (ΦΕΚ --/3/5.2010) Εφαρμογή του Β κεφαλαίου του ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28.4.2010)
  • Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α`/21.7.2009) Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
  • Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α`/13.6.2000) Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις
  • Πολ.Διατ. 1999 (ΦΕΚ 580/Δ`/27.7.1999) Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας
  • Υ.Α. 4873/438/1989 (ΦΕΚ 96/Β`/10.2.1989) Παράταση ισχύος διατηρούμενων διατάξεων του Ν.Δ/τος 8/1973 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού»
  • Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α`/18.12.1985) Γενικός οικοδομικός κανονισμός
  • Ν.Δ. 8/1973 (ΦΕΚ 124/Α`/9.6.1973) Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού
  • Υ.Α. 34428/1929 (ΦΕΚ 51/Β`/14.5.1929) Περί διευκρινίσεως του τρόπου εφαρμογής διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους