Σήμανση Ασφαλείας
Η χρήση Σχημάτων και Χρωμάτων στην Σήμανση Ασφαλείας
Γεωμετρικό Σχήμα Σημασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις)
Απαγορευτικό σήμα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις
Προειδοποιητικό σήμα Προσοχή, προφυλακτικά μέτρα, έλεγχος
Σήμα Υποχρέωσης Συγκεκριμένη συμπεριφορά - Υποχρέωση χρήσης ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού
Υλικό και εξοπλισμός καταπολέμησης πυρκαγιάς Αναγνώριση και εντοπισμός
Σήμα διάσωσης ή βοήθειας Πόρτες, έξοδοι, διαδρομή, υλικά, θέσεις

 

Σήματα Ασφαλείας
Για να αποθηκεύσετε ένα σήμα στον υπολογιστή σας, κάνετε δεξί κλικ επάνω στην εικόνα του και επιλέξτε "Αποθήκευση εικόνας ως..."
Α. Σήματα Απαγόρευσης
Απαγορεύεται το κάπνισμα
Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα
Μην αγγίζετε
Απαγορεύεται η κατάσβεση με νερό
Aπαγορεύεται η διέλευση στα οχήματα διακίνησης φορτίων
Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες ειδική άδεια
Μη πόσιμο νερό
Απαγορεύεται η διέλευση πεζών

Β. Σήματα Προειδοποίησης
Γενικός Κίνδυνος
Ραδιενέργεια ή Ραδιενεργά Υλικά
Αιωρούμενα Φορτία
Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας (Υψηλή τάση)
Βιολογικός Κίνδυνος
Ακτινοβολία Laser
Κίνδυνος Παραπατήματος
Ισχυρό Μαγνητικό Πεδίο
Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες
Κίνδυνος Πτώσης
Χαμηλές θερμοκρασίες
Οχήματα διακίνησης φορτίων
Τοξικές ύλες
Διαβρωτικές ύλες
Εύφλεκτες ύλες / Υψηλή θερμοκρασία
Εκρηκτικές ύλες
Αναφλέξιμες ύλες
Βλαβερές ή ερεθιστικές ύλες
Κίνδυνος Γλιστρήματος

Γ. Σήματα Υποχρέωσης
Υποχρεωτική χρήση προστατευτικών γυαλιών
Υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους
Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας
Υποχρεωτική χρήση γαντιών ασφαλείας
Υποχρεωτική χρήση προστασίας ακοής
Υποχρεωτική χρήση μποτών ασφαλείας
Υποχρεωτική χρήση αναπνευστικής μάσκας
Υποχρεωτική ατομική προστασία έναντι πτώσεων
Υποχρεωτική προστασία σώματος
Υποχρεωτική διάβαση για πεζούς
Γενική Υποχρέωση

Δ. Σήματα διάσωσης ή βοήθειας
Οδός/ Έξοδος κινδύνου
Οδός/ Έξοδος κινδύνου
Πρώτες βοήθειες
Φορείο
Πλύση ματιών
Θάλαμος καταιωνισμού ασφαλείας
Τηλέφωνο για διάσωση και πρώτες βοήθειες
Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί

Ε. Σήματα που αφορούν πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό
Πυροσβεστική μάνικα
Σκάλα
Τηλέφωνο για την καταπολέμηση πυρκαγιών
Πυροσβεστήρας
Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί